Transport, spedycja i logistyka

Transport, spedycja oraz logistyka. Trzy pokrewne gałęzie gospodarki, na których to ta w dużej mierze się opiera. Ich ogromne znaczenie bierze się z tego, że zarówno ludzie, ich miejsca pracy itd. oraz różnego rodzaju towary niezbędne do normalnego funkcjonowania są rozmieszczone w różnych miejscach w przestrzeni. Potrzeba transportowania ich z punktu a do punktu b pojawiła się niemalże na samym początku powstania cywilizacji i od tego czasu przybiera na znaczeniu oraz bardzo szybko i intensywnie się rozwija. Wspólnie każdy z tych elementów tworzy tak zwaną branżę TSL (od transport-spedycja-logistyka), która to z oczywistych przyczyn jest bardzo popularnym kierunkiem dla osób poszukujących na rynku pracy miejsca umożliwiającego rozwój, a jednocześnie gwarantującego poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Transport i związane z nim działania może być potrzebny mniej lub bardziej, jednak trudno wyobrazić sobie sytuacje, w której to potrzeba użycia go całkowicie zniknęła. Poniżej wyjaśnione zostanie, czym jest każdy z elementów wchodzących w skład branży TSL.

Transport, logistyka, spedycja Katowice

Pod pojęciem transportu rozumie się przemieszczanie ludzi bądź ładunków (stanowiących przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu do tego celu odpowiednich środków (nazywanych środkami transportu). Wyróżnić możemy transport powietrzny (gdzie dominujący jest transport lotniczy) oraz transport powierzchniowy, który podzielić można dodatkowo na transport lądowy (w skład którego wchodzi transport drogowy, transport kolejowy i transport wodociągowy) oraz transport wodny (dodatkowo podzielony na transport śródlądowy i transport morki). Oczywiście dokonać można także dodatkowych podziałów. Logistyka to natomiast proces składający się z planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych i tak dalej. Powinien być on zarówno sprawny, jak i efektywny z ekonomicznego punktu widzenia. Logistyka obejmuje swym obszarem szereg różnego rodzaju działań, pośród których wyróżnić możemy między innymi obsługę klienta, przepływ informacji, realizowanie zamówień, lokalizację zakładów produkcyjnych, obsługę zwrotów i inne. Spedycja jest ostatnim elementem wchodzącym w skład TSL. Pod tym pojęciem znajduje się działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów oraz na wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności dodatkowych, które to wynikają bezpośrednio ze specyfiki zlecenia. Transport, spedycja i logistyka są najskuteczniejsze, jeśli działają wspólnie.